Học phí tham khảo

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO

(Sinh Viên: 2h/buổi, Giáo Viên: 1,5h/buổi, Năng Khiếu: 1h/buổi, Tin Học: 1h30p/buổi)

 

Bảng Học Phí Học Gia Sư Theo Tháng, Tuần Học 2 buổi :

Lớp  Sinh Viên Giáo Viên
Cấp 1 900.000 1.600.000
Cấp 2 1.100.000 1.800.000
Cấp 3 1.200.000 2.000.000
Ngoại Ngữ 1.400.000 2.200.000
Tin Học 1.400.000 2.200.000
Năng Khiếu 1.400.000 2.200.000

 

Bảng Học Phí Học Gia Sư Theo Tháng, Tuần Học 3 buổi :

Lớp  Sinh Viên Giáo Viên
Cấp 1 1.300.000 2.400.000
Cấp 2 1.500.000 2.500.000
Cấp 3 1.800.000 3.000.000
Ngoại Ngữ 2.100.000 3.300.000
Tin Học 2.100.000 3.300.000
Năng Khiếu 2.100.000  3.300.000

 

Bảng Học Phí Học Gia Sư Theo Tháng, Tuần Học 5 buổi :

Lớp Sinh Viên Giáo viên
Cấp 1 2.000.000 3.900.000 
Cấp 2 2.500.000 4.000.000
Cấp 3 3.000.000 5.000.000
Ngoại Ngữ 3.500.000 5.500.000
Tin Học 3.500.000 5.500.000
Năng Khiếu 3.500.000 5.500.000
Đăng ký tìm gia sư